Monkey Mind/Monkey Mound (White & Blue Buddha). Ceramic, 7.75"H x 5.5"x 9", 2014